CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID

  05-04-2022

QUYẾT ĐỊNH 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà nội ngày 21/07/2021 về việc : Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 2019 trên địa bàn Thành Phố Hà nội

Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021

  05-04-2022

Ngày 07/07/2021 vừa qua Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

THÔNG TƯ SỐ 45/2021/TT-BTC

  05-04-2022

Ngày 18/06/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, các điểm đáng chú ý được đề cập tại Thông tư số 45/2021/TT-BTC bao gồm: 1....

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn